TT Assen 2014

TT-AssenVoorafgaand aan de TT te Assen kondigt de Burgemeester van Assen een noodverordening af. In de tekst staat: “Het is verboden om, in het bij deze verordening aangewezen gebied op wegen en andere openbare plaatsen, zich te manifesteren als zijnde lid van een zogenaamde Outlaw Motorcycle Gang door het dragen van kenmerkende kleding (motorjas met emblemen) of kenmerkende uitrusting en/of meegebrachte voorwerpen (full colour).”

Namens de Veterans MC wordt bezwaar en beroep aangetekend. De Burgemeester van Assen claimt dat het een Algemeen Verbindend Voorschrift (AVV) betreft en dat hierdoor de bestuursrechter niet bevoegd is.

Veterans MC beargumenteren allereerst dat een noodverordening op basis van een landelijk beleid zonder wettelijke basis een middel is dat buiten proporties is en een misbruik van bevoegdheden. Ten aanzien van de ontvankelijkheid laat de Veterans MC weten dat een beleid tegen een klein aantal leden van motorclubs geen Algemeen Verbindend karakter heeft. De uitvoering van het beleid en het karakter van een AVV sluiten elkaar uit.

De rechter vonnist “niet ontvankelijk” en de zaak werd aan de Raad van State voorgelegd.

RaadVanStateOok de Raad van State is, na betaling van 496 euro, erg kort. Geen zitting, geen podium om ons verhaal te doen, alleen een kort briefje waarin staat te lezen: “Het betreft een algemene en abstracte regel, die zich zonder nadere normering voor herhaalde concrete toepassing leent en is gericht tot een open groep van personen.“.

Het probleem zit hem in de passages “algemene regel” en “een open groep van personen” waarvan natuurlijk geen sprake is. Verzet wordt overwogen omdat niet juist is geïnterpreteerd.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor TT Assen 2014

Belastingdienst

belastingdienstIn 2013 en 2014 behandelen we in totaal 17 bezwaarzaken bij de belastingdienst. Uit de vele zaken en controles is op te maken dat er een bijzondere aandacht is voor motorclubs en leden van motorclubs. Een medewerker van de belastingdienst erkent dit ook tijdens een van de procedures.

11 bezwaren worden ingewilligd of cijfermatig gevolgd. Bij 6 zaken wordt “niet ontvankelijk” geclaimd en is de tussenkomst van de bestuursrechter nodig. In alle 6 gevallen beslist de bestuursrechter dat de zaken wel ontvankelijk zijn en de belastingdienst wijst uiteindelijk de bezwaren toe.

Belastingzaken zijn erg lastig omdat de belastingdienst, zoals wij dat noemen, de “bewijslast om mag draaien”. Daar waar in het Nederlands recht altijd de eiser moet bewijzen kan de belastingdienst beweren en moet de burger bewijzen dat het niet klopt. Dit maakt belastingzaken tot een gewillig gereedschap voor dit beleid.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Belastingdienst

Smaad en Laster Ivo Opstelten

Aangifte Smaad en Laster Ivo Opstelten

OpsteltenTeevenOp 1 mei 2014 wordt er aangifte gedaan van SMAAD en LASTER tegen Ivo Opstelten bij het politie-bureau te Helmond.

Dit blijkt een hele moeilijke casus. Ten eerste is een minister voor alles wat hij zegt in het kabinet en het parlement onschendbaar. Het beleid is gebasseerd op een brief aan de tweede kamer. Ook kan daarbuiten een minister alleen dan vervolgd worden voor een ambtsmisdrijf indien de tweede kamer of een koninklijk besluit hier opdracht toe geeft. Dit is, in 200 jaar, nog NOOIT gebeurd.

Wij zijn echter van mening dat Ivo Opstelten zich, door willens en wetens leugens te verspreiden in de media over motorclubs, zich persoonlijk schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster.

Na een sepot door het OM en een klaagschrift bij het gerechtshof werd de zaak bij de Hoge Raad der Nederlanden voorgelegd. De Hoge Raad beslist dat de zaak NIET ONTVANKELIJK is. We krijgen dus inhoudelijk geen antwoord op de vraag of onze minister zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en/of laster.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Smaad en Laster Ivo Opstelten

Klacht Politie

Klacht Politie onheuse bejegening

OverlegAls blijkt dat er in een set motortassen eigendommen zitten van een lid van een motorclub verdwijnen deze tassen op het bureau in Kampen.

De politie Kampen claimt dat deze tassen zijn opgehaald door de politie te Helmond maar de medewerkers aldaar weten van niks.

Na lang aandringen duiken de tassen op in Eindhoven bij de afdeling Regionale Informatie Organisatie. Wij dienen een klacht in en vragen om opheldering.

De klacht kan met een advies van de klachtencommissie tot gegrond verklaring van de klacht, rechtstreeks worden voorgelegd aan de politiechef. U mag van de politie verwachten dat er transparant wordt opgetreden. Daarbij zal de politie u niet in het ongewisse moeten laten en had de politie u duidelijkheid moeten geven over de verblijfplaats van de motortassen. Tevens hadden uw vragen door de politie beantwoord moeten worden. Uw klacht beoordeel ik als gegrond.

Smeuïg detail: 200 euro aan contanten zijn nooit boven water gekomen. Hierover heeft het onderzoek van de klachtencommissie ook geen uitsluitsel kunnen geven.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Klacht Politie

Evenenement Brothers in Arms

BIARUN2013

Mei 2013 organiseerde de Veterans MC een evenement voor Motorclubs met een militaire achtergrond. Dit zogenaamde Brothers in Arms (BIA) evenement wordt elk jaar ergens in Europa georganiseerd en dit was de 3e keer in Nederland en de 2e keer in de gemeente Cuijk. Een vergunning werd aangevraagd maar op het laatste moment weigerde de gemeente Cuijk de vergunning te verlenen.

Namens de Veterans MC wordt bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening gevraagd aan de bestuursrechter. De gemeente Cuijk beargumeerde dat, op basis van het landelijke beleid, er “verstoring openbare orde” werd verwacht, ondanks dat er nooit eerder calamiteiten waren geweest.

De rechter wees het verzoek van de Veterans MC toe en oordeelde dat het evenement doorgang moet vinden: “Voorop staat dat bij een beoordeling als in het onderhavige geval de APV van de gemeente Cuijck leidend is en niet het landelijk beleid van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot zogenaamde 1 % motorclubs. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze argumenten de conclusie dat een concrete vrees voor verstoring van de openbare orde door of tijdens het evenement bestaat niet kunnen dragen. Deze argumenten zijn van algemene aard en niet of niet voldoende toegesneden op verzoekster en het evenement ‘Brothers in Arms Run“.

Het VONNIS wordt als belangrijke jurisprudentie gezien in de daarop volgende zaken omtrent evenementen.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Evenenement Brothers in Arms